Âfitâb Simgeleri

Afitab  Farsça bir kelimedir. Güneş, güneş ışığı, güneş şeklinde düzenlenmiş mücevher anlamlarına gelir. Türkçede daha çok Afitap şeklinde kullanılır. Üsküb'de afitab'ların taş bezeme ögesi olarak çeşitli yerlerde kullanıldığını görmekteyiz. Üsküb afitabları; hem bir devri alem, hem de bir Mührü Süleyman'dır. Devri alemin bir türüdür, fakat devri alemden oldukça farklıdır. Mührü Süleymana benzer, fakat mücevher tasarımıyla ondan ayrılır. Afitab, diğer simgelerden yararlanarak kendi orijinal tasarımıyla ortaya çıkmıştır. Tek bir tür değil bir kaç farklı tasarımı vardır.

Afitabların Üsküb için anlamını şu şekilde yorumlayabiliriz:

-- Güzelliği, asaleti, nuru ve ışığı göstermesi.
-- Güneşin doğduğu istikameti göstermesi.
-- Ana giriş kapısını göstermesi.
-- İlişkilendirilen kişinin, yapının, binanın değerli ve önemli olduğunu göstermesi.
-- Hayat sonludur, nesillerin üzerine daha çok güneşler doğar ve batar mesajının verilmesi.
-- Tek bir vahdet vardır. Ve her şey ondandır ve ona doğrudur.
-- Sonsuzluk Tek'de birleşir ve onda anlam bulur.

Üsküb'de afitabları şu mekanlarda görüyoruz: Murat Paşa Camii'nin cümle kapısında, bezistan'ın giriş kapısı kitabesinin altında, Taş Köprü'nün kemer alınlıklarında, Sultan Murat Caminin haziresindeki mezar taşlarının baş şahidelerinde, İsa Beg Camii'nin çıkışında kapı üst alınlığında, mezar taş lahitlerin alt ve üst dar kenarlıklarında, Svt. Dimitri Kilisesinin giriş kapısında yere döşenmiş olarak, ve diğer erkek ve kadın mezar taşlarının baş şahidelerinde. Kadın mezar taşlarının baş şahidelerinde büyük bir güneş kursu şeklinde yapılmıştır.
Şua-i afitâbındır yakan bilcümle uşşakı
Dil ateş, sîne ateş, hem dü çeşm-i eşkibâr ateş

Ey sabâh-ı hüsn ü ânın âfitâb-ı enveri
Ey zarâfet bağının şen bülbülü, nâzik teri
Devr-i Mevlânâ’da gâyet hâlet-efzâdır semâ’ Afitabın kursuna tebler-ze-fermâdır semâ
Mühr-ü Süleyman
Sanat Resimleri
Rumî Palmetler
Âfitâbeler
Osmanlı Çinileri
Devr-i Âlem Simgeleri
Kuş Evleri
Kavsaralar
Taç Kapılar
Mukarnaslar
SütuncelerKültür ve Sanat

Çeşmeler
Kitâbeler
Mezar Taşları
Hüsn-ü Hat
Bezemeler
Anıtlar
Tezhib
Diğer
Mimari

Köprüler
Camiler
Türbeler
Minareler
Kervansaraylar
Hamamlar
Şadırvanlar
Diğer

Dil ve Etimoloji

Rumeli Dili
Toponomi
Axonim
Tekerlemeler
Kişi  İsimleri
Bilgisayar Terimleri
Sorunlu Yazımlar
Diğer

Kuzey Osmanlı

Coğrafyası
Yazarları
Dernekleri
Yemekleri
Kıyafetleri
Türküleri
Kütüphanesi
Diğer
Ülkeler ve Şehirler

Makedonya
Trakya
İstanbul
Sırbistan
Bulgaristan
Yunanistan
Romanya
Diğer
Kişisel

İletişim
Öz Geçmiş
Hobiler
Ailem, Soyağacı
Arşın
Otlar-Bitkiler
Yazılım Püf'leri
Diğer
Üretim

Kitaplar
Makaleler
Özdeyişler
Planlar-Programlar
Sunular
Tez Yönetimleri
Seminer Notları
Diğer
Videolar

Makedonya
Bulgaristan
Ticaret Üniversitesi
Alpullu
İstanbul
Mezuniyet Töreni
Tarihi Eserler
Diğer
Resimler

Balkan Üniversitesi
Büyükler
Çocuklar
İstanbul İşletme
Alpullu
Makedonya
Dostlar
Diğer


KÜLTÜR VE SANAT:  ÇEŞMELER   •   KİTABELER   •   MEZAR TAŞLARI   •  HÜSN-Ü HAT  •   BEZEMELER   •  ANITLAR  •   TEZHİB  •  ÇİNİLER  •  SÜTÜNCELER  •  ÂFİTABLAR