Cağalı Zade İbrahim Aga Çeşmesi - yapım tarihi 1729
Cağaloğlu İbrahim Çeşmesi (Karagümrük-Mihrimah Sultan Hamamı'nın yanında) Acı çeşme durağı olarak meşhur olmuştur. Cağaloğlu kelimesinin Cağal Zade ile ilgisi ....?
Yapılış Tarihi:H.1142-M.1729 Kanunî Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan mevcut bir çeşme ihya etmiş, sonra yanarak yerle bir olunca vâkfın evlâdı Cağalizade İbrahim Bey tarafından yeniden yaptırılmıştır. Kitabe taşı sivri kemerinin altındadır ve 1144 yılında ölene Antakyalı şair Şehdî Mustafa Efendi'nin manzumesini taşımaktadır. Çeşme Mihrimah su yoludan beslenirdi.
Duhter-iSultan süleyman Mihr-ü Mah Sultan kim
Menzilin evc-i gülsitan-ı cenan ide Hüda
Eyleyüb ihyâ hayatında bu zîbâ çeşmeyi
Eylesün makbûl-i dergâhı cenab-ı kibriyâ
Muhterik olub bu def’a hâkle yeksân iken
Oldu hüsn-i himmet-i evlâd-ı vâkıfab
Ya’ni İbrahim Bey ibn-i Cağalizade kim
Eyledi hakk-ı veliyyünni’meti elhak edâ
Minnet Allah’a suyun uldu yine bu semt-i pâk
Nev nev ma’mur ve âbad olmada subh-ü mesâ
Habbezâ ayn-ül hayat-ı dil-küşa kim lûlesi
Kevseri işrab ider dil-teşnegâna daimâ
Zat-ı pâkin âfiyetde ide hayr-ül hâfızîn
Âfiyet-bahş-ı attaş oldukça bu ayn-ı şifâ
Hazret-i Hak ruhunu merhûmeninde şâd idüb
...gâhın cennet-ül me’vâ ide Mevlâ ana
Şehdî-ı dil-teşne tarihin didi itmamının
Ma-ı zemzemdir bu dil-cû çeşmesar-ı can-fezâ
(1142)
Şehdî, dönemin önemli olaylarına, tarihî
yapılarına -çoğu zaman görevlendirilerek- tarih düşmüş, bunlarla ilgili belge
niteliğinde mensur yazılar yazmış
tır.
ÇEŞMELER

Edirne Çeşmeleri
Üsküdar Çeşmeleri
Fatih Çeşmeleri
Kalın Ali Paşa Çeşmesi
Cagalı Zade İbrahim Aga
Ayşe Sineperver Çeşmesi
Çatalca Çeşmeleri

Kültür ve Sanat

Çeşmeler
Kitâbeler
Mezar Taşları
Hüsn-ü Hat
Bezemeler
Anıtlar
Tezhib
Diğer
Mimari

Köprüler
Camiler
Türbeler
Minareler
Kervansaraylar
Hamamlar
Şadırvanlar
Diğer

Dil ve Etimoloji

Rumeli Dili
Toponomi
Axonim
Tekerlemeler
Kişi  İsimleri
Bilgisayar Terimleri
Sorunlu Yazımlar
Diğer

Kuzey Osmanlı

Coğrafyası
Yazarları
Dernekleri
Yemekleri
Kıyafetleri
Türküleri
Kütüphanesi
Diğer
Ülkeler ve Şehirler

Makedonya
Trakya
İstanbul
Sırbistan
Bulgaristan
Yunanistan
Romanya
Diğer
Kişisel

İletişim
Öz Geçmiş
Hobiler
Ailem, Soyağacı
Arşın
Otlar-Bitkiler
Yazılım Püf'leri
Diğer
Üretim

Kitaplar
Makaleler
Özdeyişler
Planlar-Programlar
Sunular
Tez Yönetimleri
Seminer Notları
Diğer
Videolar

Makedonya
Bulgaristan
Ticaret Üniversitesi
Alpullu
İstanbul
Mezuniyet Töreni
Tarihi Eserler
Diğer
Resimler

Balkan Üniversitesi
Büyükler
Çocuklar
İstanbul İşletme
Alpullu
Makedonya
Dostlar
Diğer


KÜLTÜR VE SANAT:  ÇEŞMELER   •   KİTABELER   •   MEZAR TAŞLARI   •  HÜSN-Ü HAT  •   BEZEMELER   •  ANITLAR  •   TEZHİB  •  ÇİNİLER  •  SÜTÜNCELER  •  ÂFİTABLAR