Hersekli Kalın Ali Paşa Çeşmesi - Karagümrük - Dervişali Mahallesi
Şehre Şat gibi revan oldu sular her sûdan
İşidüb ağzı suyu akıdır oldu Bağdad
Sâki-i kevser olur çünkü Ali cennetde
İtdi bu çeşme ile Ali’nin bünyad
Ta içenler ideler hem ruh-ı revanına duâ
Dil ta haşre....yad
Gördü Âşık dahi bu ayn-ı Ali kevserdir
Didi tarih-i revan ayn-ı Ali kevser bad
(973)
Cedid (Kalın) Ali Paşa Çeşmesi üstte Karagümrük, altta Silivri
Kanuni devri sadrazamlarından olan Semiz Ali Paşa, Cedit Ali Paşa, Kalın Ali Paşa lâkaplarıyla da tanınmaktadır. Eyüp Sultan Camii harem avlusuna nazır bir yerde bulunan mezarı ve küçük haziresi Hz. Halid Türbesi ile Hacı Beşir Ağa Türbesi arasında yer almaktadır.
Hersek Sancağında Paraca (Brazzo) kasabasında Bracic ailesinden Hüseyin adında bir poturun oğludur. Uzun boylu ve aşırı şişman olduğundan kendisini taşıyacak at zor bulunurmuş. Eyüp'te Kuru Kavak caddesinde yaptırdığı bir camii ve Çömlekçiler caddesinde Sadrazam Semiz Ali Paşa Çeşmesi vardır. Maramara Ereğlisinde  ismini tasiyan bir camii bulunur. Ebussud Efendi Mecmua-i Daavât adlı eserini Semiz Ali Paşa nâmına te'lîf etmiştir. Cedid Ali Paşa'nın Silivri'de de benzer görünümlü bir çeşmesi bulunmaktadır. Ayrıca Babaeski'de Mimar Sinan'a büyük bir camii yaptırmıştır. Tekirdağ iline bağlı Marmara Ereğlisi'nde de Semiz Ali Paşa Cami isimli bir eseri vardır. Cedidt Ali Paşa Caminin kitabesi aşağıdaki gibidir:

Şeyhinşah, ibâdet-pişe han Mahmud hayr a’mâl
O, hâmi-i şeriat âlemin emn ü emânıdır.
Değil Hz.Peygamber ve Zıll-ı Cenabı Hak
Cihânın padişâhı mehdi i sahib-i zamanıdır
Ali Paşanın etti ma’bedin ta’mir gördüğü
Senây-ı cûdu hayrı herkesin vird-i zebanıdır
Sâlat-ı hamse de ol şah-ı devrana dua kıl kim
Bu din ve devlet ve mülkün medâr-ı fahr-ı şânıdır
Sipihr tâkına aynı Süreyyâ oldu tarihim
Bu dil-cü camiin muhyisi han Mahmud sânidir.
1248 (1832-1833)


ÇEŞMELER

Edirne Çeşmeleri
Üsküdar Çeşmeleri
Fatih Çeşmeleri
Kalın Ali Paşa Çeşmesi
Cagalı Zade İbrahim Aga
Ayşe Sineperver Çeşmesi
Çatalca Çeşmeleri

Kültür ve Sanat

Çeşmeler
Kitâbeler
Mezar Taşları
Hüsn-ü Hat
Bezemeler
Anıtlar
Tezhib
Diğer
Mimari

Köprüler
Camiler
Türbeler
Minareler
Kervansaraylar
Hamamlar
Şadırvanlar
Diğer

Dil ve Etimoloji

Rumeli Dili
Toponomi
Axonim
Tekerlemeler
Kişi  İsimleri
Bilgisayar Terimleri
Sorunlu Yazımlar
Diğer

Kuzey Osmanlı

Coğrafyası
Yazarları
Dernekleri
Yemekleri
Kıyafetleri
Türküleri
Kütüphanesi
Diğer
Ülkeler ve Şehirler

Makedonya
Trakya
İstanbul
Sırbistan
Bulgaristan
Yunanistan
Romanya
Diğer
Kişisel

İletişim
Öz Geçmiş
Hobiler
Ailem, Soyağacı
Arşın
Otlar-Bitkiler
Yazılım Püf'leri
Diğer
Üretim

Kitaplar
Makaleler
Özdeyişler
Planlar-Programlar
Sunular
Tez Yönetimleri
Seminer Notları
Diğer
Videolar

Makedonya
Bulgaristan
Ticaret Üniversitesi
Alpullu
İstanbul
Mezuniyet Töreni
Tarihi Eserler
Diğer
Resimler

Balkan Üniversitesi
Büyükler
Çocuklar
İstanbul İşletme
Alpullu
Makedonya
Dostlar
Diğer


KÜLTÜR VE SANAT:  ÇEŞMELER   •   KİTABELER   •   MEZAR TAŞLARI   •  HÜSN-Ü HAT  •   BEZEMELER   •  ANITLAR  •   TEZHİB  •  ÇİNİLER  •  SÜTÜNCELER  •  ÂFİTABLAR