Sınavların not ağırlıkları aşağıdaki gibidir:

Ara sınavı:
Test sınavı: %25, Ödev %5, Derse hazırlanarak gelme: %20; Toplam %50

Final Sınavı:
Test sınavı: %25, Ödev %5, Derse hazırlanarak gelme: %20; Toplam %50 
Sınavlar hakkında bilgi:

Ara sınavı:   1-7. haftaların konularından yapılır.
Final sınavı:8-14. haftaların konularından yapılır.

Sınavlar; çoktan seçmeli test, boşluk doldurma, kısa açıklama yapma, başlık belirleme, kritik ve yorum yapma usullerine göre yapılır.

Öğrenciler sınav sonuçlarına ilan edildikten sonra üç gün içinde yönetime itirazda bulunabilirler.

Gerektiğinde sınav soruları A ve B grubu olarak iki grup halinde uygulanabilir. Her gruba farklı sınav soruları sorulur.

Öğrencilere 25-30 sınav sorusu sorulur. Bunun için duruma göre 40 dakika ile 60 dakika arasında süre verilir.
Sınav Oturma Düzeni

Sınav oturma düzeni ders dinleme düzeninden farklıdır. Öğrenciler aralıklı olarak otururlar. Gerektiğinde gözetmenler öğrencilerin yerlerini değiştirebilir.

Öğrenciler sınav başladıktan sonra 15 dakika geçmişse sınava alınmazlar. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde kimse dışarıya çıkarılmaz.
Devam zorunluluğu

Derslere %72 oranında devam zorunluluğu vardır.
14 haftalık bir sömestrde öğrenci en az 10 hafta, dersin bütün saatlerine devam etmek zorundadır.  Devam durumu değerlendirmesi 'haftalık bazda' değil, 'bir sömestrdeki saatlerin toplamı bazında' yapılır.

Derslerde devam yoklamaları:

Devam yoklaması, dersin ilk 10 dakikası içinde öğretim üyesinin belirlediği usule göre yapılır. Devam yoklamasına öğrenci imzasını atar. Başkasının yerine imza atan öğrenciler için disiplin işlemine başvurulur.

Sömestrin ilk haftası ve son haftası

Bazı öğrenciler sömestrin ilk haftasında ve sömestrin son haftasında ders yapılmayacağı gibi yanlış bir değerlendirme içinde olabilmektedirler. Bu haftalarda da ders işlenmektedir ve öğrenciler bu haftalarda anlatılan konulardan sorumludurlar.

Hastalık ve acil durumlar

Hastalık ve acil durumların belgelenip öğrenci işlerine bildirilmesi ve öğrenci işlerinin de resmi olarak öğretim üyesine yazılı bir bildirimde bulunması halinde bu sürelerde devamsızlık yapılan haftalık devam durumu değerlendirmesine alınmaz.
Ödev Hazırlama

Her öğrencinin dersiyle ilgili yazılı ödev hazırlaması onun iyi yetişmesi açısından önemli görülür. Öğrenciler ara sınav öncesi ve ara sınav sonrası olmak üzere  iki ödev hazırlarlar. Ödevlerden birincisi bireysel, ikincisi grup ödevi olarak hazırlanır. Grup ödevi olarak da hazırlansa bir öğrencinin hazırlayacağı ödevin kelime sayısında bir değişiklik olmaz. Ödev, herhangi bir haftanın konusuyla ilgili olarak öğrencinin en az 3 bilimsel dergi ve 3 kitaptan o konuyu araştırarak, alıntı yapma usullerine ve telif hakları kurallarına uygun olarak hazırlayacakları  3000 ila 4000 kelime arasındaki bir metni (yaklaşık 8-10 sayfa) sınıfa sunmasıyla gerçekleştirilir. Sayfa sayısı değil, kelime sayısı dikkate alınır. Belirlenen sınırlardan daha az veya daha çok kelimeli öodevler kabul edilmez. Bu hesaplamaya kaynakça dahil değildir. Genel İnternet kaynakları kabul edilmez, fakat İnternet ortamındaki veri tabanlarında bulunan bilimsel dergiler veya bilimsel dergilerde yayımlanmış yazılar kabul edilir. Alıntı yapma ve referans gösterme kurallarına, telif hakları kurallarına uygun olmayan ödevler kabul edilmez ve sunum yaptırılmaz. Ödevinin toplam kredi ağırlığı yüz üzerinden 10'dur. Bunun 5 puanı ara sınavına ilave edilir ve diğer 5 puanı da final sınav notuna katılır. Sunum yapma, sözel ifade yeteneğinin gösterilmesi açısından önemlidir. Her öğrenciye sunum için en az  15 en çok dakika  30 dakika sunum zamanı verilir.

Genel İlkeler

Ödevler bireysel ve grup olarak hazırlanır. Bireysel ödevlerde bir haftanın konusu en çok 5 öğrenci tarafından alınabilir. İlk başvuran öğrencilerin öncelik hakları vardır. Öğrencilerden beklenen farklı kaynaklardan yararlanmalarıdır. Kopya ödevler kabul edilmez ve bu öğrenciler uyarılırlar. Öğrenciler diğer arkadaşlarının yerine ödev ve sunum yapamazlar.

Ödev Yükü

Öğrenci ödevlerini Arial yazı fontu, 1.5 aralık ve 12 punto ile bilgisayarda hazırlar. Ödev A4 kağıdına hazırlanır. Bir sayfada ortalama 375-400 civarında kelime bulunur. Metin marjları dört bir taraftan 2,54 cm olarak ayarlanır. Öğrencinin ortalama 10 sayfalık bir ödev için en azından 120-150 sayfalık bir okuma ve inceleme yapması beklenir. Bir sayfanın dikkatli bir şekilde 3 dakikada okunacağı varsayımıyla 450 dakikalık okuma işlemi gerekli olacaktır. Bir ödev için 7.5 saatlik okuma işlemi gerçekleştirilir. 2.5 saat kaynak araştırması ve 5 saat de yazım aşaması için olmak üzere öğrencinin toplam 15 saat ayırması yeterli olacaktır. İki ödev için toplam 30 saat zaman ayıracaktır. Öğrenci ödevini hazırlarken "aynen alıntı" yapmaktan kaçınmalı, "paraphrasing" (yeniden ifadelendirme) yöntemiyle okuduğu düşünce ve fikirleri kendi sözcükleri ve kendi düşünceleri ile yeniden ifade etmelidir. "Aynen alıntı" yapılan ödevler, -- referans gösterilse dahi -- kabul edilmeyecektir. Ödevlerdeki amaç, öğrenciye okuduklarını yorumlama ve kendi düşünceleriyle yeniden ifade etme yeteneğini kazandırmaktır. Öğrenci okuduklarını kendi kelimeleriyle yeniden ifade etse de, yararlandığı eserleri kaynak olarak -- parantez not sistemiyle-- göstermek ve son sayfada kaynakça listesini vermek zorundadır. Bu konuda APA sistemi temel alınacaktır.     
Ders Notu Tutma

Öğrencilere yoğun bir şekilde ders notu tutturulmaz. Öğrenciler esas olarak sorumlu tutulan ana ders kitabından veya dağıtılan fotokopilerden sorumlu tutulurlar. Fakat bunun yanında bazı haftalarda öğrencilere ders notu tuturulabilir.

Öğrenciler belli bir kitaptan veya bir kitabın bazı bölümlerinden sorumlu olsalar bile, öğretim üyesinin vermiş olduğu bazı örnekleri not alabilirler. Kitapta olmayan bazı bilgilerin not alınması gerekli olabilir. Not alınan bu bölümler sınav sorularına dahil olabilir veya olmayabilir. Öğretim üyesi derslere tam devam eden öğrencileri ödüllendirmek için not tutturulan bu bölümlerden soru sorabilir.

Prensip olarak her öğrenci dersle ilgili not alacağı 30-50 sayfa civarında kalınlığa sahip bir deftere sahip olmalıdır. Bu defter her derste öğrencinin yanında ve sırasının üzerinde olmalıdır. Bu defter ayrıca sınıf içinde yapılan egzersizlerde de kullanılacaktır.

Ders Malzemeleri

Ders malzemeleri şu ögelerden meydana gelir: (1) Eğer varsa ana ders kitabı veya, (2) o haftanın konusuyla ilgili seçilen bir kitaptan bir bölüm veya, (3) o haftanın konusuyla ilgili bir makale veya, (4) o haftanın konusuyla ilgili bir power point sunusu veya, (5) öğretim üyesinin kendisinin önceden hazırlamış olduğu ders notu veya, (6) öğretim üyesinin ders sırasında anlattıkları ve tutturduğu notlar.

Ders melzemesi tek bir tür değildir. Bazı durumlarda 14 haftalık programın önemli bir bölümü, diyelim ki %50'si, yani 6 haftası önerilen bir kitaptan işlenirken diğer 6 haftasında değişik eğitim malzemelerinden yararlanılabilir. Öğrenci hangi haftanın ders malzemesinin ne olduğunu İnternet'teki web sitemden veya dersin Sömestr Programı'ndan (Syllabus) öğrenebilir. Toplam ders malzemesi ile sorumlu tutulan konular aynı değildir. Öğrencilere sınavlarda sorumlu tutulan sayfa sayısı (tablo ve şekiller, resimler hariç)  maksimum 240 sayfa metin olarak belirlenmiştir. Bunun üzerindeki sayfalar, öğrencileri ek olarak bilgilendirmeye yöneliktir. Sorumlu tutulan sayfalar veya başlıklar öğrencilere her hafta bildirilecektir. İlk hafta öğrencilere dersle ilgili tanıtım bilgileri verilir. Dersin amacı ve öğrenme hedefleri ortaya konur. Son hafta derslerin genel bir değerlendirmesi yapılır ve öğrencilerin soruları cevaplandırılır. 

14 haftalık programa ait konuların en az 5 haftasının belli bir kitaptan anlatılması halinde öğrencilerden bu kitabı satın almaları istenir. Diğer haftaların konuları ya öğrenci tarafından not tutulur veya öğrenci bu haftalara ait değişik kitaplardan alınmış bölümleri fotokopi ile çoğaltarak kendisine ait bir ders dosyası oluşturur. Ders dosyası, çeşitli malzemelerden oluşan kompeze bir bütündür. Tek başına bir kitaba bağlı kalınmaz.

Öğrencinin Derse İlişkin İş Yükü

Dersin lokal  ders kredisi: 3 saat
Teorik ders saatleri (Lecture hours) + quizler : 14 hafta x 3 saat: 42 saat.
Evde çalışma: 6 sayfa için 1 saat, her hafta ort. 20 sayfa için 12 haftada 'sorumlu tutulan' 240 sayfa,  toplam 40 saat ders çalışma.
Sınıf egzersizleri: Lecture hours içinde düşünülmüştür. Ayrı bir egzersiz saati belirlenmemiştir.
Öğrenci mentorlüğü, öğrenciye göstererek fiilen kılavuzluk yapma:  0
Öğrencinin öğretim üyesine danışması: Toplam ortalama 1 saat.
Ev ödevi veya işletmelerden örnek toplama veya iş pratiği yapma: 30 saat (2 ödev. Her biri için 15 saat)
Sınavlara hazırlık saatleri (Ara sınavı, final, bütünleme): Her bir sınav için en az 10 saat, toplam 30 saat.
Sınav saatleri: toplam 3 saat.
Toplam öğrenci iş yükü: 42+40+1+30+30+3  = 146 saat.
Dersin haftalık ECTS kredisi: 146 / 30 saat =  5 ECTS (Bu değerin haftalık saatlerle ilgisi yoktur. Derslerin öğrenci iş yükü açısından ülkeler arasındaki eşdeğerlik'lerini belirlemek için kullanılır.)
1 ECTS = 30 saat işyükü varsayımı altında hesaplanmıştır. Öğrencinin dersle ilgili haftalık iş yükü: 10 saattir. 

Derslerin İşlenişi

Dersler saatinde başlar başlar ve belirlenen satte bitirilir. En çok 10 dakika içinde sınıfa gelen öğrenci derse kabul edilir ve yoklama listesine dahil edilir. 10 dakikadan fazla geç kalan öğrenci bir sonraki dersi bekler.

Sınıf tam bir sükunet içine girmeden derse başlanmaz. Ders esnasında öğrencilerden sessizlik içinde dersi dinlemeleri beklenir. Soru sorulduğunda, veya tartışma açıldığında öğrencilerin bu tartışmalara katılmaları beklenir.

Ders esnasında cep telefonları sessize alınır. Ders esnasında laptop bilgisayarlar kullanılmaz. Sadece sunum yapacak öğrenciler laptop bilgisayarlarını ders esnasında açık tutabilirler.

Öğrencilerin derse kalem, defter, kitap ve ilgili diğer eğitim malzemeleriyle gelmeleri beklenir. Turist gibi sadece ders dinlemeye gelinmesi doğru değildir.

Öğrenci sınıfa içme suyu ve aldığı ilaçlarını getirebilir.

Öğretim üyesi ders sırasında o haftanın konusuna ilişkin temel konuları ve başlıkları aktarır. Bunları örneklendirir ve gerekli açıklamaları yapar. Konuyla ilgili tartışma başlatır ve öğrencilerden kimlerin o haftanın konusunu okuyarak gelip gelmediklerini belirler.

Haftanın konusuna ilişkin ayrıntılı bilgiler, ilgili ders malzemesinden yararlanılarak öğrenci tarafından çalışılır. Öğrencilerin 'bu konu anlatılmadı' şeklindeki itirazları dikkate alınmaz.

Acil durumlar dışında ders başladıktan sonra dersten çıkılmaz. Dersten çıkmak isteyen öğrencinin nezaketen öğretim üyesinden izin alması uygun bir davranış olur. Öğrenciler dersle ilgili sormak istedikleri konuları görüşme saatleri içinde her zaman öğretim üyesine sorabilirler, danışabilirler, fikir alabilirler.
Derse Hazırlıklı Gelme

Öğrenciler, ilk hafta hariç, derse hazırlıklı gelirler. Hazırlıklı gelme şu anlama gelir:

Öğrenci o haftanın konusunu en azından iki kez okuyarak temel noktaları belirlemeli ve kendisine göre tartışmalı olan alanlar için hazırlık yapmalıdır. Kendi görüşünü, gözlemlerini, itirazlarını ve yorumlarını önceden belirlemelidir.

Öğretim üyesi, sınıfta kendisine 'bu konuda ne diyorsun' diye soru sorduğunda veya 'bu konuda kim yorum yapmak ister?' şeklinde genel bir soru yönelttiğinde cevap vermesi, konuyu okuduğunu, derse hazırlandığını hissettirmesi ve belli etmesi gerekir.

Genel kural: Bilgi olmadan fikir olmaz. Öğrencinin bilgiye dayanmayan fikirleri, derse hazırlanmadan gelerek ileri sürülen düşünceler ve fikirler kendisine ciddi bir puan kazandırmaz. Buradaki amaç öğrencinin dersi önceden okumasını, derse hazırlanarak gelmesini sağlamaktır. Bu durum hissedilmediği ve anlaşılmadığı sürece öğrenciye "sınıf içi performans puanı" verilmez.

Sınıf içi performans puanı, sınıf tartışmalarına önceden bilgilenerek ve hazırlanarak gelinmesi halinde eksi (-) ve artı (+) işareti verilerek yapılır.  Sınıf içi performans puanının sömestr ağırlığı yüz üzerinden 40 kredidir. Örneğin bir öğrenci 100 üzerinden 60 almışsa kredisi 24 olacaktır.

Sınıf içi performans puanı, eksi artı işaretlerinin değerlendirmeleri ve her iki-üç haftada bir yapılacak quizlerle belirlenecektir. Quizlerde en çok iki-üç kısa soru sorularak öğrencinin çalışıp çalışmadığı anlaşılmaya çalışılacak ve bu puanlar eksi artı puanlarıyla desteklenecektir.

Sınıf içi performans puanının yarısı quizlerden ve yarısı da sınıf tartışmalarına katılma ve derse hazırlıklı gelme olgusundan alınacaktır. Sınıf içi performans puanının yarısı ara sınav notuna ilave edilecek ve yarısı da final sınavı sonrasında final notuna katılacaktır.

Ara sınav notu: test sonucu+ödev notu+sınıf içi performans puanı
Final sınav notu: test sonucu+ödev notu+sınıf içi performans puanı
Derslerin İşlenişi Hakkında Bilgi (Course Information)
Sömestir Planı
Ders Kuralları
Eğitim Yöntemleri
Kaynak MalzemelerÖRGÜTSEL DAVRANIŞ


Kültür ve Sanat

Çeşmeler
Kitâbeler
Mezar Taşları
Hüsn-ü Hat
Bezemeler
Anıtlar
Tezhib
Diğer
Mimari

Köprüler
Camiler
Türbeler
Minareler
Kervansaraylar
Hamamlar
Şadırvanlar
Diğer

Dil ve Etimoloji

Rumeli Dili
Toponomi
Axonim
Tekerlemeler
Kişi  İsimleri
Bilgisayar Terimleri
Sorunlu Yazımlar
Diğer

Kuzey Osmanlı

Coğrafyası
Yazarları
Dernekleri
Yemekleri
Kıyafetleri
Türküleri
Kütüphanesi
Diğer
Ülkeler ve Şehirler

Makedonya
Trakya
İstanbul
Sırbistan
Bulgaristan
Yunanistan
Romanya
Diğer
Kişisel

İletişim
Öz Geçmiş
Hobiler
Ailem, Soyağacı
Arşın
Otlar-Bitkiler
Yazılım Püf'leri
Diğer
Üretim

Kitaplar
Makaleler
Özdeyişler
Planlar-Programlar
Sunular
Tez Yönetimleri
Seminer Notları
Diğer
Videolar

Makedonya
Bulgaristan
Ticaret Üniversitesi
Alpullu
İstanbul
Mezuniyet Töreni
Tarihi Eserler
Diğer
Resimler

Balkan Üniversitesi
Büyükler
Çocuklar
İstanbul İşletme
Alpullu
Makedonya
Dostlar
Diğer